دسترسی سریع

 

3

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ های مهم همایش
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1397/08/08
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1397/08/22
پوستر همایش
Poster
فرمت نگارش مقالات

شیوه نگارش مقالات فارسی

تذکر مهم : علاوه برچکیده فارسی باید چکیده مقالات به لاتین ترجمه گرددو درزمان بارگزاری مقالات دربخش چکیده بارگزاری گردد

عنوان مقاله (B Nazanin 14pt, Bold)

نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول، مرتبه علمی B Nazanin, 11pt))

نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم، مرتبه علمی B Nazanin, 11pt))

آدرس ایمیل نفر اول

آدرس ایمیل نفرات دوم به بعد

آدرس دهی صحیح دانشگاه

چكيده (با دوخط فاصله از نام نويسنده­ها)

متن چكيده مقاله بايد بين 150 تا 200 كلمه و در يك پاراگراف باشد و در آن به بيان مختصري درباره موضوع، ضرورت تحقيق، روش‏هاي مورد استفاده، يافته­ها و نتايج پرداخته شود. عنوان چكيده و كلمات كليدي با فونت فارسي (B Nazanin, 11pt, Bold) و متن چكيده و متن كلمه­هاي كليدي با فونت فارسي B Nazanin, 11pt)) و عبارات انگليسي با فونت (Times New Roman, 10pt) و با فاصله خطوط single نگارش شوند.

كلمات كليدي: حداكثر 6 كلمه كليدي كه با كاما از يكديگر جداشده­ و در انتهاي آن‏ها نقطه قرار دارد.

  1. مقدمه

اين راهنما به منظور استفاده مؤلفين براي نوشتن مقالات فارسي مطابق الگوي استاندارد و واحد اين همايش تهيه شده است. رعايت اين ضوابط براي مؤلفين محترم الزامی است. لطفا از تغيير دادن آن خودداري كنيد. براي نگارش مقالات از نرم‏افزارMicrosoft Word 2007   به بالا استفاده شود.

  1. بدنه مقاله

براي پانويس­ها از فونت فارسي (B Nazanin, 10pt) و فونت انگليسي (Times New Roman, 10pt) و با فاصله خط single استفاده شود و بر اساس زبان پانويس راست چين يا چپ چين شده و براي هر صفحه از 1 شماره­گذاري شوند. نیازی به شماره‏گذاری صفحات نمی‏باشد زیرا در مجموعه مقالات همایش، شماره‏گذاری صفحات انجام می‏گیرد. 

كليه عبارات و معادلات رياضي بايد با استفاده از امكان Insert Equation نرم­افزار Word و با اندازه فونت 11pt نگارش شوند و به ترتيب از ابتداي مقاله شماره گذاري شوند. عبارات يا معادلات در سمت چپ و شماره آن­ها داخل پرانتز و در سمت راست معادله نوشته ­شوند.

  • جداول

جداول با تراز راست به چپ ايجاد شود. متن جداول با فونت فارسي (B Nazanin, 11pt) و فونت انگليسي (Times New Roman, 10pt) و با فاصله خطوط single نگارش مي­شود. در جداولي كه داراي داده­هاي فارسي هستند از نظر افقي در مركز هر خانه جدول، و داده­هاي ستون اول به صورت راست چين و داده­هاي بقيه­ي ستون­ها به صورت وسط چين نوشته شوند. در مورد جداول با داده­هاي انگليسي از نظر افقي در مركز هر خانه جدول، داده­هاي ستون اول چپ چين و داده­هاي بقيه ستون­ها وسط‏چين نوشته شوند. ستون و سطر اول به صورت Bold هستند.

  • شكل­ها

تمام عكس­ها، مدل­ها، گراف­ها و دياگرام­ها تحت عنوان شكل درنظرگرفته مي­شوند و به ترتيب از ابتداي متن مقاله شماره‏گذاري مي­شوند. كيفيت شكل­ها بايد مطلوب بوده و حتي­الامكان از نسخه اصل آنها استفاده شود. نام شكل­ها به صورت وسط چين و زير آنها و با فونت (B Nazanin, 10pt, Bold) و با فاصله پاراگرافي بعد از شكل، قرار مي­گيرد.

  1. نتيجه­ گيري 

    منابع وماخذ

  رفرنس دهی کتاب تألیف .

- اگر یک نفر مولف داشته باشد        دلاور، علی . ( 1378) . روش های تحقیق. تهران : انتشارات آگاه .

-اگر دو نفر مولف داشته باشد        دلاور ، علی ؛ شعبانی ، حسن . (1346) . اسم کتاب . محل نشر: انتشارات .

-اگر سه نفر مولف داشته باشد      دلاور ، علی ؛ شعبانی ، حسن ؛ ملکی، حسن . (1384) . اسم کتاب . محل نشر : انتشارات .

-اگر بیش از سه نفر مولف داشته باشد       دلاور ، علی و دیگران . ( 1386) اسم کتاب . محل نشر : انتشارات .

3-رفرنس دهی کتاب ترجمه

تایلر ، رالف . (2006) . اصول برنامه ریزی . ( ترجمه علی نقی پور ظهیر) . تهران : انتشارات آگاه.

در صورتی كه مولف آن بیشتر از یك نفر باشد تفاوت چندانی با رفرنس دهی كتاب تألیف ندارد فقط مترجم را می آوریم .

 3- رفرنس دهی از مجله .

احمدی ، احد . ( 1384) . رویكردهای برنامه درسی. مجله نوآوریهای آموزشی ، سال هفتم ، شماره 4 .

 

شیوه  نگارش مقالات لاتین

 

English Full Paper Format

 

(Title of Paper, center aligned, Times New Roman 14 Bold. with a line space from above box)

Name

Email

(Two blank lines, Times New Roman 12)

Key Words (Times New Roman 11 Bold): Up to 6 words, commas among them, (Times New Roman 11). One blank line below.

 

Main titles (Times New Roman 13 bold, left aligned)

Paper Size A4. Margins: top and bottom 2 cm, right 2 cm and left 2.5 cm. The space between lines should be 1 unit.

The body of full paper: Times New Roman 12 justified.

One blank line (Times New Roman 12) between each paragraph and the subsequent main title.

The full paper must be: minimum 5 papers, maximum 12 papers. Including keywords, abstract, introduction, brief explanation and procedure of research, formulae, figures, tables and references.

The size of the word file must be less than 2 MB.

Do not mention the names of Authors in any part of this file.

The above box which contains the conference logo must be inserted in your word file too.

 Subtitles: Times New Roman 12 bold and left aligned

The references should not be introduced in the middle of paper, just should be numbered in bracket and at the end of full paper mentioned.[1]

Introduction of parameters and variables: Every parameter or variable must be introduced immediately after its first appearance in the text.

 

Formulas and equations

The formulas or equations must be left aligned. All the formulae or equations must be "Times New Roman 11" and numbered from 1. The number of each equation or formulae must be inside parentheses and located in the right of the formulae as following:

 

(1)

Sin 2θ= 2sinθ cosθ

(2)

(a+b) 2=a2+b2+2ab

 

 

 

 

1-3- Tables

 Each table must be specified by a title and a number from 1 which shall be mentioned above the table, center aligned, in Times New Roman 11 bold. The tables shall be presented inside the text immediately after their first reference.(table1)

 

Table 1) Times New Roman 11 Bold

Times New Roman 11

Example of a legible table

First

Second

Third

Fourth

 

 

 

 

All the texts inside the tables shall be Times New Roman 11. Each table shall be separated by one blank line (Times New Roman 12) from the previous and subsequent texts.

 

 Figures and charts

 Each figure and chart must be specified with a title and number from 1 which shall be mentioned below the figure or chart, center aligned, in Times New Roman 11 bold. The figures must be presented inside the text immediately after their first reference.(Fig. 1) The unit in figures is necessary. All the numbers, quantities, texts and legends inside the figures shall be Times New Roman 8. Each figure or chart shall be separated by one blank line (Times New Roman 12) from the previous and subsequent texts.

 

 

 

Fig. 1(Times New Roman 11 Bold.

 

Conclusion

 It is necessary for full paper to include the conclusion section after the main text. Following you can add acknowledgement section, if needed.

 

 References

 References must be mentioned at the end of the text according to their order in the main text. References must be in Times New Roman 11.

Surname, The first letter of First Name., (Year), Name of Article, Complete name of Journal,. Proc. of Journal, Page Numbers. (Use “References” Style)

[2]- Soltanpour, M., Shibayama, T., Noma, T. (2003), Cross-shore Mud Transport and Beach Deformation Model, Coastal Engineering Journal, Vol. 45, No. 3, 363-387.