پذیرش مقالات به زبان های انگلیسی و فارسی در کنفرانس
1396/09/09

-1 مقالات علمی-پژوهشی

 -2مقالات  علمی-ترویجی، مروری

3-مطالعات موردی

4- مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی

5-طرح های تحقیقاتی