اعلام حمایت علمی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران از کنفرانس
1396/10/03

وب سایت مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء ایران :

http://iotiran.com/