چاپ مقالات کنفرانس در ژورنال آی اس آی Engineering Review
1396/09/23

ژورنال Engineering Review متعلق به دانشکده فنی دانشگاه ریجکا کشور کرواسی می باشد که از سال 1970 انتشار مجله خود را به صورت کاغذی شروع کرده اند. در ذیل مشخصات کامل این ژورنال بیان شده است.

لینک وبسایت ژورنال : http://er.riteh.hr/index.php/ER

لینک ایندکس Scopus ژورنال : http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19900192542&tip=sid&clean=0

لینک ایندکس ISI ژورنال :http://miar.ub.edu/indizadaen/1330-9587/esci

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMv7T55ofYAhVP-aQKHWwcAxQQFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Frazi.research.ac.ir%2FImages%2FEmerging-Sources-Citation-Index.pdf&usg=AOvVaw369JmNVs-y4ld-mNSYi7bj