رعایت اخلاق مهندسی در کنفرانس
1396/09/11

همچنین از آنجا که نویسندگان علیه سرقت ادبی متعهد هستند، در صورت نیاز مقالات آنان از طریق سامانه های تشخیص سرقت ادبی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است، توسعه علمی پایدار در بهبود کیفیت زندگی انسان موثر است. این امر با توجه به اخلاق مهندسی و اخلاق پژوهشی صورت می پذیرد. عدم توجه به این موضوع، مشکلات جبران ناپذیری را برای فرآیند توسعه علمی، زندگی بشری و محیط زیست ایجاد می کند. اخلاق مهندسی و اخلاق پژوهشی شامل نطالعه اصول اخلاقی و کاربردهای آنها در تحقیقات، حوزه مهندسی، مبانی اخلاق آموزشی، ارائه راهنمای اخلاقی و بالاخره جلوگیری از سوء رفتار می شود [1].

[1]: MVIP 2017