اعطای جوایز نفیس به مقالات برتر کنفرانس
1396/10/16

بر این اساس، مقرر شد هر یک از اعضای کمیته داوران کنفرانس با بررسی مقالات ارسالی به کنفرانس، بر اساس پنج فاکتور به هر مقاله امتیازاتی دهند که عبارتند از :

1- شفافیت ساختار علمی مقاله

2- قدرت ایده پردازی مقاله

3- استفاده از منابع معتبر و به روز

4- تناسب حجم مطالب با موضوع و ایده مقاله

5- رعایت اصول نگارشی ادبی و ضوابط اعلام شده از طرف کنفرانس.

3 مقاله اول ارسالی که بیشترین امتیاز را در بین کل مقالات کنفرانس کسب کرده باشند به عنوان مقالات برتر کنفرانس در روز برگزاری کنفرانس معرفی، از آنها با تقدیم لوح تقدیر مقاله برتر تقدیر خواهد شد. شایان ذکر است سه مقاله برتر فارسی در کنفرانس به طور رایگان در ژورنال علمی تخصصی داخلی به چاپ خواهند رسید.