نمایه مقالات در ژورنال Scopus
1396/09/09

این ژرونال در رده اصلی مجلات اسکپوس قرار دارد. همچنین این ژورنال، در رده مستر لیست سایت تامسون رویترز با ایندکس Emerging Source Citation Index نیز قرار دارد.