اصول نگارش مقالات
1396/08/05

 قابل ذکر است کار سربرگ گذاری و نیز یکسان سازی فونت ها در مقالات توسط هیئت تحریریه دبیرخانه بدون اخذ هزینه اضافی صورت می پذیرد.